REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego

https://top-wino.pl

(dalej jako Regulamin)

 

 

§ 1.       Postanowienia ogólne

1. Administratorem serwisu internetowego pod nazwą https://top-wino.pl (dalej Serwis) jest Vinum Artis Sp. z o.o. z siedzibą w Buk przy ul. Mury 41A, 64-320 Buk, której dokumenty przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000895629, NIP 7831835550, REGON 388701220, o kapitale zakładowym 5.000 zł (dalej Usługodawca lub Sprzedawca).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy na następujące dane:

 1.  adres pocztowy: kontakt@top-wino.pl

 2.  numer:570 530 901;

3.  Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 Ustawy, określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności:

 1.  rodzaj i zakres świadczonych Usług;

 2. warunki świadczenia Usług;

 3.  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;

 4.  tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług.

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Usługobiorcapełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która nabyła lub zamierza nabyć Produkt za pośrednictwem Serwisu.

 3. Usługa Cateringowa – oferowana za pośrednictwem Serwisu usługa polegająca na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez Usługobiorcę w oparciu o zawartą z nim umowę.

 4. Polityka Prywatności – udostępniany w Serwisie zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę.

 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod nazwąhttps://top-wino.pl dostępny pod adresem https://top-wino.pl, przeznaczony w szczególności do prezentacji Usług Cateringowych, umieszczania informacji o Usługach Cateringowych oraz obsługi sprzedaży Usług Cateringowych.

 7. Strona Produktowa – podstrona Serwisu zawierająca informacje o Usługach Cateringowych i możliwości ich nabycia.

 8. Umowa – umowa Usługodawcy z Usługobiorcą której przedmiotem jest Usługa Cateringowa. W odniesieniu do Usługobiorców będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683, ze zm.).

 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 10. Ustawa – ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.).

5.Usługobiorca może zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, w tym na żądanie lub przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca udostępnia Regulamin w Serwisie nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pozyskanie odtwarzanie lub utrwalanie przez Usługobiorcę.

6.Warunkiem korzystania z Serwisu i Usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem niezwłocznie po wejściu do Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Usługobiorca powinien niezwłocznie opuścić Serwis zaprzestając przeglądania zawartości Serwisu.

7.Usługodawca prowadzi Serwis i świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. Korzystanie z Serwisu i Usług przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

8.Usługodawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydane dnia 09.08.2022 roku przez urząd miasta i gminy w Buku nr zezwolenia NR 1/B/2022 (Katering) (dalej Zezwolenie).

 

§ 2.       Usługi

1.Umowy o świadczenie Usług zawierana jest w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie Serwisu i powrócić do korzystania w późniejszym terminie, chyba że byłoby to niemożliwe lub znacznie utrudnione z uwagi na kwestie techniczne.

2.Usługodawca zapewnia dostępność Serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyjątkiem przerw technicznych lub wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności z powodu działania tzw. siły wyższej.

3.Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje oraz stosuje środki techniczne w celu weryfikacji czy z Serwisu korzystają wyłącznie uprawnieni Usługobiorcy. Usługodawca korzysta w szczególności z weryfikacji Usługobiorcy za pomocą indywidualnych danych dostępowych oraz wymaga potwierdzenia wieku Usługobiorcy przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

4.Usługodawca zabrania wprowadzania do Serwisu lub rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym lub podejmowania działań mogących zakłócać pracę Serwisu lub go uszkodzić. Usługodawca zabrania korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub dobrymi obyczajami.

5.Usługodawca może bez uprzedzenia zaprzestać świadczenia Usług lub uniemożliwić dostęp do Serwisu, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Usługobiorca korzysta z Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami.

6.Usługodawca może bez uprzedzenia usunąć dane wprowadzone do Systemu przez Usługobiorcę lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że dane te są sprzeczne z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami.

7.Usługodawca zastrzega sobie prawo wyświetlania komunikatów kierowanych do Usługobiorcy podczas przeglądania Serwisu, w szczególności w celu potwierdzenia wieku Usługobiorcy.

8.Usługodawca świadczy Usługi zwyczajowo dostępne w serwisach internetowych prezentujących Usługi Cateringowe, z wyróżnieniem następujących Usług:

 1. Sklep – Usługi umożliwiające Usługobiorcy zawieranie Umów których przedmiotem jest Usługa Cateringowa; Sklep obejmuje funkcjonalności niezbędne do zgodnego z prawem i zwyczajami zawierania Umów przez Internet, takie jak koszyk, dostęp do bramek płatności elektronicznych i automatyczne przesyłanie wiadomości potwierdzających transakcję.

 2. Konto – Usługi zapewniające dostęp do części Serwisu, które są niepubliczne lub odpłatne lub związane z indywidualnymi potrzebami Usługobiorcy; Usługobiorca korzysta z Konta przez indywidulane dane dostępowe podawane przez niego przy rejestracji Konta (tj. login i hasło).

 3. Komunikacja – Usługi umożliwiające komunikowanie się Usługobiorcy z Usługodawcą; Komunikacja obejmuje możliwość korzystania z listy mailingowej (tzw. newsletter) lub formularzy kontaktowych.

9.Usługobiorca samodzielnie decyduje o tym, czy oraz jakie dane wprowadza, podaje lub pobiera podczas korzystania z Serwisu lub Usług.

10.Korzystanie z Serwisu i Usług związane jest z przesyłaniem danych przez sieć publiczną Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci, w tym utraty lub przechwycenia przesyłanych danych. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego korzystanie z Usług nie jest związane ze szczególnymi zagrożeniami dla Usługobiorcy.

11.Usługodawca przesyła wiadomości w ramach listy mailingowej wyłącznie do Usługobiorców, którzy wyrazili na to zgodę. Usługobiorca może zapisać się na listę mailingową przy zakładaniu Konta lub w innym terminie, lub wypisać się z listy mailingowej w każdym czasie. Usługodawca umożliwia wypisanie się z listy mailingowej przez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości wysyłanej w ramach listy mailingowej. Wiadomości wysyłane w ramach listy mailingowej mogą zawierać informacje handlowe lub stanowiące marketing bezpośredni.

 

§ 3.       Sklep i Zamówienia

1.Dokonywanie transakcji przez Usługę Sklep odbywa się przez składanie zamówień zgodnie z informacjami i komunikatami pojawiającymi się w Serwisie (dalej Zamówienia).

2.Usługobiorca przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo ze Stroną Produktową, a w razie powzięcia wątpliwości co do jej treści skontaktować się z Usługodawcą przed dodaniem Usługi Cateringowej do Koszyka lub podjęciem decyzji o zakupie.

3.Zamówienia za pośrednictwem Sklepu składane są według schematu:

 1. logowanie do Konta (opcjonalne);

 2. zapoznanie się ze Stroną Produktową;

 3. wybór i dodanie Usług Cateringowych do Koszyka;

 4. wprowadzenie i weryfikacja niezbędnych danych zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie (m.in. wybranie sposobu dostawy i płatności, dodatnie kuponu rabatowego - opcjonalne, wprowadzenie uwag do zamówienia - opcjonalnie);

 5. zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i wyrażenie zgód niezbędnych do złożenia Zamówienia,

 6.  potwierdzenie złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4.Usługodawca wyświetla komunikat o otrzymaniu zamówienia i potwierdza jego przyjęcie do realizacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany przez Usługobiorcę. Umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  pocztą elektroniczną (e-mail).

5.Ceny i opisy Usług Cateringowych na Stronie Produktowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz informację handlową lub zaproszenie do składania ofert.

6.Składając zamówienie Usługobiorca zobowiązany jest wprowadzać swoje aktualne dane. Wprowadzane dane nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich.

7.Umowy za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z Zamówieniem, na warunkach wynikających ze Strony Produktowej, Regulaminu oraz zgodnie z przepisami prawa powszechne obowiązującego.

8.Usługobiorca nie może zmienić warunków Usług Cateringowych opisanych na Stronie Produktowej. Usługodawca składając Zamówienie zmierza do zawarcia Umowy na warunkach opisanych na Stronie Produktowej i zgodnie z Regulaminem.

9.Usługodawca dopuszcza możliwość składania Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.

10.Usługodawca dokumentuje sprzedaż w postaci paragonu lub faktury przesyłanej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (e-mail) w zależności od uzgodnień z Usługobiorca. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedającego faktur w postaci elektronicznej (plik PDF) bez konieczności składania na nich podpisu. Usługodawca będzie doręczał faktury drogą elektroniczną (e-mail) na dane wskazane przez Usługobiorcę w chwili składania Zamówienia.

11.Płatności za Usługi Cateringowe będą dokonywane w sposób i w formie wybranej przez Usługobiorcę zgodnie z informacjami podanymi na Stronie Produktowej lub w Koszyku.

 

§ 4.       Konto

1.Usługobiorca może założyć Konto rejestrując się w Serwisie, lub zlecić założenie dla niego Konta przez Usługodawcę, kontaktując się z nim telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

2.Usługodawca potwierdza założenia Konta widomością wysłaną pocztą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Usługobiorcę przy zakładaniu Konta. Założenie i posiadanie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Konto po założeniu wymaga aktywacji przez Usługobiorcę przez uruchomienie odnośnika (linku) zawartego w wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym.

3.Właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu przy zakładaniu i korzystaniu z Konta i osobą odpowiedzialną za treść tych danych jest Usługobiorca. Usługodawca nie odpowiada za dane wprowadzone przez Usługobiorcę, w tym ich treść lub skutki oświadczeń składanych przez Usługobiorcę lub inne osoby za pośrednictwem Serwisu.

4.Dane umożliwiające korzystanie z Konta (login i hasło) są poufne. Usługobiorcy zabronione jest korzystanie z Konta założonego dla kogoś innego lub udostępnianie swoich danych dostępowych do Konta innym osobom. Usługodawca nie odpowiada za skutki ujawnienia danych dostępowych do Konta osobom trzecim ani za postępowanie osób, które uzyskały dostęp do tych danych.

5.Usługobiorca jest zobowiązany aktualizować dane podanych przy zakładaniu Konta. Funkcje aktualizacji są dostępne po zalogowaniu na Konto. Usługobiorca może aktualizować swoje dane również kontaktując się z Usługodawcą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

6.Usługobiorca może w każdym czasie zażądać usunięcia jego Konta przez Usługodawcę. Usunięcie Konta oznacza rezygnację z Usług związanych z Kontem i trwałe, bezpowrotne usunięcie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.

7.Usługodawca może w każdym czasie i bez uprzedzenia usunąć Konto Usługobiorcy, pozbawić Usługobiorcę dostępu do Konta lub dostęp ograniczyć, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Usługobiorca narusza Regulamin, prawo lub dobre obyczaje.

 

§ 5.       Warunki korzystania z Usług

1.Usługodawca określa minimalne wymagania techniczne oraz usługi niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu:

 1. sprzętowe: urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych w rozdzielczości 1920x1080; 1366×768;

 2. oprogramowanie: przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet z włączoną obsługą plików Cookie’s i Java Script (zalecany Google Chrome w jego najnowszej wersji),

 3. usługi podmiotów trzecich: dostęp do sieci Internet o przepustowości 10 mb/s.

2.Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usług i Serwisu z przyczyn od niego niezależnych lub przez niego niezawinionych. Usługodawca nie odpowiada za leżące po stronie Usługobiorcy funkcjonowanie sprzętu, oprogramowania, dostępu do sieci publicznej Internet, ani za sprzeczne z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami postępowanie Usługobiorcy lub osób trzecich.

3.Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu, w tym jego kompozycji, grafiki i innych treści twórczych, a także publikowanych w Serwisie informacji i materiałów, z wyjątkiem wizerunku produktów, do których prawa mają podmioty trzecie (np. ich producenci). Opisane w zdaniu pierwszym elementy Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i podlegają ochronie prawnej (dalej Utwory).

4.Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z Utworów wyłącznie na jego użytek osobisty w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu. Usługodawca zabrania opracowywania lub rozpowszechniania Utworów lub ich opracowań bez zgody Usługodawcy udzielonej uprzednio i pisemnie pod rygorem nieważności.

 

§ 6.       Ceny i metody płatności

1.Ceny w Serwisie są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów prawa, tj. są cenami brutto.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów na Stronach Produktowych, a także do zamieszczania nowych informacji, prowadzenia akcji marketingowych lub innych podobnych działań handlowych i marketingowych.

3.Usługodawca wskazuje dostępne sposoby płatności na Stronie Produktowej lub w Koszyku. W zależności od przypadku Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny na jeden, kilka lub wszystkie z następujących sposobów:

 1. „przelewem online” realizowanym przez bank wybrany przez Usługobiorcę zgodnie z regulaminem tego banku;

 2. „BLIK” realizowanym przez przelewy24 zgodnie z regulaminem tej usługi dostępnym pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin;

4.Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu całej ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

§ 7.       Pliki Cookies

1.Korzystanie z Serwisu może być związane z wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy danych niebędących składnikiem Usług, które stanowią pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przeznaczone do wykorzystywania w związku z korzystaniem z Serwisu (dalej Pliki Cookies).

2.Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies i wybranych sesji Usługobiorcy.

3.Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy.

4.Pliki Cookies w szczególności: pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i wyświetlić treści w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb; pozwalają tworzyć statystyki pomagające zrozumieć, jak Usługodawca korzysta z Serwisu, aby ulepszyć jego strukturę i funkcjonalności.

5.Usługodawca stosuje zazwyczaj następujące typy Plików Cookies, tj. sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia Systemu lub wyłączenia oprogramowania zapewniającego dostęp do Systemu. Pliki Cookies są stałe przechowywane w urządzeniu końcowym Usługodawcy przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Usługodawcę.

6.Usługodawca stosuje zazwyczaj następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

§ 8.   Klauzula informacyjna (Prawa Konsumenta)

1.Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

         a) zawarcia umowy, która dotyczyła świadczenie usług lub dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

         b) w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Usługobiorcę weszła w posiadanie rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Jeżeli Konsument otrzymał rzecz w związku z umową zobowiązany jest odesłać ją lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to wówczas zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

8.Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jego spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 9.       Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1.Usługobiorcy mogą składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących Usług i Produktów listem poleconym nadanym na dane adresowe wskazane we wstępie Regulaminu.

2.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

 1. oznaczenie Usługobiorcy, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;

 2. datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3.Reklamacja może dotyczyć w szczególności zablokowania przez Usługodawcę dostępu do Konta lub usunięcia Konta w związku z naruszeniem Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w zakresie opisanym w zdaniu pierwszym Usługobiorca zwraca się do Usługodawcy z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o zablokowaniu dostępu do Konta lub jego usunięciu. W reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest ustosunkować się do otrzymanego uzasadnienia i złożyć wyjaśnienia. Usługodawca może Konto odblokować lub przywrócić.

4.Usługodawca rozpatruje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby nie było to możliwe, informuje zgłaszającego Usługobiorcę o późniejszym terminie rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza jej uznania.

5.O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca zawiadamia zgłaszającego niezwłocznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres podane w zgłoszeniu.

6.Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.

7.Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

 

§ 10.    Postanowienia końcowe

1.Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Zmiany Regulaminu będą komunikowane w Serwisie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

 

         § 11.   Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

5621Z.0001.P.0005 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas imprez zamkniętych, wydane w dniu 2022-08-15 przez Burmistrza Miasta i Gminy BUK.

Załącznik do Regulamin:

Wzór formularza odstąpienia od umowy*

Adresat: _________.

Nadawca: _________.

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi**: _________.

Data zawarcia umowy / odbioru**: _________ (czytelna data i podpis).

* Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

** Niepotrzebne skreślić.

§ 12.   Upoważnienie do odbioru zamówienia (Pełnomocnictwo)

Upoważnienie do odbioru zamówienia przez kuriera ->tutaj

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już swoje konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło